DANSK-SVENSK ORDLISTA FÖR S-FRASER

(73 uppslagsord)

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Copyright © 2008, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

S-sætninger/S-fraser

DA

SV

S1

Opbevares under lås.

Förvaras i låst utrymme.

S1/2

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S12

Emballagen må ikke lukkes tæt.

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

Opbevares adskilt fra ... (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

Förvaras åtskilt från ... (oförenliga ämnena anges av tillverkaren).

S15

Må ikke udsættes for varme.

Får inte utsättas för värme.

S16

Holdes væk fra antændelseskilder --- Rygning forbudt.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

Holdes væk fra brandbare stoffer.

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S2

Opbevares utilgængeligt for børn.

Förvaras oåtkomligt för barn.

S20

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S21

Der må ikke ryges under brugen.

Rök inte under hanteringen.

S22

Undgå indånding af støv.

Undvik inandning av damm.

S23

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

Undgå kontakt med huden.

Undvik kontakt med huden.

S24/25

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Undvik kontakt med huden eller ögonen.

S25

Undgå kontakt med øjnene.

Undvik kontakt med ögonen.

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vattenoch kontakta lä kare.

S27

Tilsmudset tøj tages straks af.

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S27/28

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder ... (angives af fabrikanten).

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).

S28

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder ... (angives af fabrikanten).

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).

S29

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Töm ej i avloppet.

S29/35

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S3

Opbevares køligt.

Förvaras svalt.

S3/14

Opbevares køligt og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

Förvaras svalt åtskilt från ... (oförenliga ämnena anges av tillverkarren).

S3/7

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

Förpackning förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från ... (oförenliga ämnena anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra ... (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

Förvaras i den ursprungliga förpackningen på sval väl ventilerad plats åtskilt från . . . (de oförenliga ämnena anges av tillverkare/importör).

S3/9/49

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

Förvaras endast i originalförpackning på sval, väl ventilerad plats.

S30

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

Brug særligt arbejdstøj.

Använd lämpliga skyddskläder.

S36/37

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Använd lämpliga skyddshandskar.

S37/39

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S38

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S4

Må ikke opbevares i nærheden af beboelse.

Förvaras avskilt från bodstadsutrymmen.

S40

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med ... (midlerne angives af fabrikanten).

Golv och förorenade föremål tvättas med ... (anges av tillverkaren).

S41

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

Brug . . . ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

Vid brandsläckning använd ... (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Anväd aldrigvatten").

S45

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpäckning eller etiketten.

S47

Må ikke opbevares ved temperaturer på over ...°C (angives af fabrikanten).

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger ...°C (anges av tillverkaren).

S47/49

Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over ...°C (angives af fabrikanten).

Förvaras endast i originalförpackning vid en temperatur som inte överstiger ...°C (anges av tillverkaren).

S48

Holdes befugtet med ... (passende middel angives af fabrikanten).

Innehållet skall hallas fuktigt med ... (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

Må kun opbevares i den originale emballage.

Förvaras endast i originalförpäckningen.

S5

Opbevares under... (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

Förvara innehållet i ... (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S50

Må ikke blandes med ... (angives af fabrikanten).

Blanda inte med ... (anges av tillverkaren).

S51

Må kun bruges på steder med god ventilation.

Sörj för god ventilation.

S52

Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum.

Olämpligt för användning inhomus vid behandling av stora ytor.

S53

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe for farligt avfall.

S57

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren.

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinnig/återanvändning.

S6

Opbevares under ... (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

Förvaras i ... (inert gas anges av tillverkaren).

S60

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa  denna förpackning eller etiketten.

S63

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

Vid olycksfall via inanding, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

S7

Emballagen skal holdes tæt lukket.

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S7/8

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilared plats.

S8

Emballagen skal opbevares tørt.

Förpackningen förvaras torrt.

S9

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

Förpackningen förvaras på väl venilerad plats.

Copyright © 2008, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen