DANSK-SVENSK ORDLISTA FÖR R-FRASER

(124 uppslagsord)

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Copyright © 2008, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

R-sætninger/R-fraser

DA

SV

R1

Eksplosiv i tør tilstand.

Explosivt i torrt tillstånd.

R10

Brandfarlig.

Brandfarligt.

R11

Meget brandfarlig.

Mycket brandfarligt.

R12

Yderst brandfarlig.

Extremt brandfarligt.

R14

Reagerer voldsomt med vand.

Reagerar häftigt med vatten.

R14/15

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R15/29

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R16

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

Selvantændelig i luft.

Självantänder i luft.

R18

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

Kan danne eksplosive peroxider.

Kan bilda explosiva peroxider.

R2

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R20

Farlig ved indånding.

Farligt vid inandning.

R20/21

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R20/21/22

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Farligt vid inandning, vid hudkontakt och vid förtäring.

R20/22

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

Farligt vid inandning och vid förtäring.

R21

Farlig ved hudkontakt.

Farligt vid hudkontakt.

R21/22

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R22

Farlig ved indtagelse.

Farligt vid förtäring.

R23

Giftig ved indånding.

Giftigt vid inandning.

R23/24

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/24/25

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R23/25

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

Giftigt vid inandning och förtäring.

R24

Giftig ved hudkontakt.

Giftigt vid hudkontakt.

R24/25

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R25

Giftig ved indtagelse.

Giftigt vid förtäring.

R26

Meget giftig ved indånding.

Mycket giftigt vid inandning.

R26/27

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/27/28

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R26/28

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R27

Meget giftig ved hudkontakt.

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R45

Kan fremkalde kræft.

Kan ge kancer.

R46

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R48/20

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/20/21

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R7

Kan forårsage brand.

Kan orsaka brand.

R8

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R27/28

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R28

Meget giftig ved indtagelse.

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R3

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R30

Kan blive meget brandfarlig under brug.

Kan bli mycket brandfarlig vid användning.

R31

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

Ætsningsfare.

Frätande.

R35

Alvorlig ætsningsfare.

Starkt frätande.

R36

Irriterer øjnene.

Irriterar ögonen.

R36/37

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/37/38

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R36/38

Irriterer øjnene og huden.

Irriterar ögonen och huden.

R37

Irriterer åndedrætsorganerne.

Irriterar andningsorganen.

R37/38

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

Irriterar andningsorganen och huden.

R38

Irriterer huden.

Irriterar huden.

R39

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R39/23

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/23/24

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/24/25

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

Giftigt, risk för mycket allvarliga bestående skador vid inandning, vid hudkontakt och vid förtäring.

R39/23/25

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/24/25

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/25

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/26/27

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående häloskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/27/28

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26/28

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/27/28

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/28

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R4

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R40

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Misstänks kunna ge cancer.

R41

Risiko for alvorlig øjenskade.

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

Kan give overfølsomhed ved indånding.

Kan ge allergi vid inandning.

R42/43

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R43

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R48/20/21/22

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/20/22

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/21/22

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/22

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/23/24

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/24/25

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23/25

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/24/25

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/25

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R49

Kan fremkalde kræft ved indånding.

Kan ge cancer vid inandning.

R5

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

Explosivt vid uppvärmning.

R50

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51

Giftig for organismer, der lever i vand.

Giftigt för vattenlevande organismer.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52

Skadelig for organismer, der lever i vand.

Skadligt för vattenlevande organismer.

R52/53

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R53

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

Giftig for planter.

Giftigt för växter.

R55

Giftig for dyr.

Giftigt för djur.

R56

Giftig for organismer i jordbunden.

Giftigt för marklevande organismer.

R57

Giftig for bier.

Giftigt för bin.

R58

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

Farlig for ozonlaget.

Farligt för ozonskiktet.

R6

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R60

Kan skade forplantningsevnen.

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

Kan skade barnet under graviditeten.

Kan ge fosterskador.

R62

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Möjlig risk för fosterskador.

R64

Kan skade børn i ammeperioden.

Kan skada spädbarn under amnigsperioden.

R65

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

Mulighed for varig skade på helbred.

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

R68/20

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/20/21

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/21/22

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R68/20/22

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hufkontakt.

R68/21/22

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/22

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R9

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

Explosivt vid blandning med brännbart material.

Copyright © 2008, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen