DANSK-SVENSK ORDLISTA FÖR KEMIKALIER

(Ca. 250 uppslagsord)

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

Acetylen

Acetylen

Acrylsyreestere

Estrar av akrylsyra

Acycliske carbonhydrider

Acykliska kolväten

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse

Avlut från framställning av trämassa

Afspændingsmiddel

Vätmedel

Agrokemiske produkter

Agrokemiska produkter

Alkalimetaller

Alkalimetaller

Alkohol

Alkohol

Alkoholderivater

Alkoholderivat

Alkoholer

Alkoholer

Aluminiumchlorhydrat

Aluminiumklorväte

Aluminiumchlorid

Aluminiumklorid

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

Aminoföreningar med syrefunktion

Aminoharpikser i primær form

Aminohartser i obearbetad form

Ammoniak

Ammoniak

Ammoniumchlorid

Ammoniumklorid

Ammoniumsulphat

Ammoniumsulfat

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer

Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel

Argon

Argon

Aromatiske polycarboxylsyrer og carboxylsyrer

Aromatiska polykarbon- och karbonsyror

Azider

Azider

Beg

Beck

Benzen

Bensen

Blyhydroxid

Blyhydroxid

Blyoxid

Blyoxid

Borater

Borater

Borider

Borider

Buten

Buten

Calciumhydroxid

Släckt kalk

Carbider

Karbider

Carbonater

Karbonater

Carbondioxid

Koldioxid

Carbonhydrider

Kolväten

Carbontetrachlorid

Koltetraklorid

Carboxylsyrer

Karbonsyror

Chlorater

Klorater

Chlorderivater af acycliske carbonhydrider

Klorerade derivat av acykliska kolväten

Chlorider

Klorider

Chromhydroxid

Kromhydroxid

Chromoxid

Kromoxid

Cyanater

Cyanater

Cyanider

Cyanid

Cycliske carbonhydrider

Cykliska kolväten

Desinfektionsmidler

Desinfektionsmedel

Destilleret vand

Destillerat vatten

Divalente alkoholer

Dioler

Eddikesyre

Ättiksyra

Enzymer

Enzymer

Estere af methacrylsyre

Metakrylsyraestrar

Ethanol

Etanol

Ethere

Etrar

Ethylalkohol

Etylalkohol

Ethylbenzen

Etylbensen

Ethylen

Etylen

Ethylenglycol

Etylenglykol

Ethylenoxid

Etylenoxid

Farvestofekstrakter

Färgextrakt

Farvestoffer

Färgämnen

Farvestoffer og pigmenter

Färgämnen och pigment

Farvningsmidler

Färgmedel

Ferrichlorid

Ferriklorid

Ferrisulphat

Järnvitriol

Fluskiselsyre

Silikolfluorsyra

Flydende ammoniak

Flytande ammoniak

Flydende luft

Flytande luft

Flydende nitrogen

Flytande nitrogen

Flydende og komprimeret luft

Flytande luft och tryckluft

Forbindelser

Föreningar

Forbindelser af sjældne jordarters metaller

Föreningar av sällsynta jordmetaller

Forbindelser med aldehydgrupper

Aldehydfunktionsföreningar

Forbindelser med aminogrupper

Aminofunktionsföreningar

Forbindelser med keton- og quinonfunktion

Keton- och kinonfunktionsföreningar

Forbindelser med nitrogenholdige grupper

Föreningar med kvävefunktioner

Fulminater

Fulminater

Fulminater

Fulminater

Garveekstrakter

Garvextrakt

Garvepræparater

Garvämnen

Garvestofekstrakter

Garvextrakt

Garvesyrer

Tanniner

Gasformige uorganiske oxygenforbindelser

Gasformiga oorganiska syreföreningar

Gasser

Gaser

Gødningsstoffer

Gödselmedel

Gødningsstoffer og nitrogenforbindelser

Konstgödsel och kväveföreningar

Halogen

Halogen

Halogenderivat

Halogenerade derivat

Harpiksprodukter

Hartsprodukter

Helium

Helium

Herbicider

Herbicider

Hydrider

Hydrider

Hydrogen

Väte

Hydrogenchlorid

Klorväte

Hydrogenperoxid

Väteperoxid

Hydrogensulphid

Vätesulfid

Hydroxider

Hydroxider

Hydroxyder i form af uorganiske basiskemikalier

Hydroxider som basiska oorganiska kemikalier

Hydroxyder til farvestoffer

Hydroxider för förgämnen

Hypochloriter

Fixernatronkloriter

Hypochloriter og chlorater

Hypokloriter och klorater

Ilt

Syre

Industrielle fedtalkoholer

Industriella fettalkoholer

Industrielle fedtalkoholer

Industriella fettalkoholer

Industrielle monocarboxylfedtsyrer

Monokarboxyliska industrifettsyror

Industrigasser

Industrigaser

Inerte gasser

Ädelgaser

Insekticider

Insekticider

Isotoper

Isotoper

Jernpyritter og jernoxider

Svavelkis och järnoxider

Jernsulphat

Järnsulfat

Kaliumpermanganat

Kaliumpermanganat

Kaustisk soda

Kaustiksoda

Kemikalier

Kemikalier

Kemiske grundstoffer

Basiska organiska kemikalier

Kemiske phosphorholdige gødningsstoffer

Kemiska fosforgödselmedel

Kemiske produkter

Kemiska produkter

Kemiske stoffer

Kemiska grundämnen

Kemofibre

Konstfibrer

Klor

Klor

Kobber

Koppar

Kobberhydroxid

Kopparhydroxid

Kobberoxid

Kopparoxid

Kobbersulphat

Kopparsulfat

Komprimeret luft

Tryckluft

Kreosot

Kreosot

Kulstof

Karbon

Kviksølv

Kvicksilver

Kvælstof

Kväve

Magnesiumhydroxid

Magnesiumhydroxid

Magnesiumoxid

Magnesiumoxid

Manganhydroxid

Manganhydroxid

Manganoxid

Manganoxid

Medicinske gasser

Gaser för medicinskt bruk

Metalhalogenater

Metalliska halogener

Metalloider

Metalloider

Metaloxider

Metalloxider

Metalsalte

Metallsalter

Methan

Metan

Methanol

Metanol

Mineralske phosphorholdige gødningsstoffer

Mineraliska fosforgödselmedel

Monovalente alkoholer

Monohydriska alkoholer

M-xylener

M-Xylener

Mættede carbonhydrider

Mättade kolväten

Natriumbicarbonat

Natriumbikarbonat

Natriumcarbonater

Natriumkarbonat

Natriumchlorit

Natriumklorit

Natriumhexafluorsilicat

Natriumhexafluorsilikat

Natriumhexametaphosphat

Natriumhexametafosfat

Natriumhydrogensulphater

Natriumsulfat

Natriumhydroxid

Natriumhydroxid

Natriumhypochlorit

Natriumhypoklorit

Natriumnitrat

Natriumnitrat

Natriumsilicat

Natriumsilikat

Natriumthiosulphat

Natriumtiosulfat

Natronlud

Flytande natriumkarbonat

Neon

Neon

Nitrater

Nitrater

Nitrersyrer

Nitrersyra

Nitrider

Nitrider

Nitroderivat

Nitrerade derivat

Nitrogen

Kväve

Nitrogenholdige gødningsstoffer

Kvävehaltiga gödningsmedel

Nitrogenoxid

Kväveoxid

Nitrosoderivater

Nitrosaterade derivat

Olier og produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære, stenkulstjærebeg og mineraltjærebeg

Oljor och produkter utvunna genom destillering av högtempererad stenkolstjära, beck- och becktjära

Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper

Organiska föreningar med kvävefunktioner

Organiske peroxider

Organiska peroxider

Organiske svovlforbindelser

Organiska svavelföreningar

Oxidcyanider

Cyanidoxid

Oxider

Oxider

Oxider, peroxider og hydroxider

Oxider, peroxider och hydroxider

Oxygen

Syre

Oxygen

Syre

O-xylener

O-Xylener

Perborater

Perborater

Perchlorater

Perklorater

Pereddikesyre

Perättiksyra

Pesticider

Pesticider

Phenolalkoholer

Fenolalkoholer

Phenolderivater

Fenolderivat

Phenoler

Fenoler

Phosphater

Fosfater

Phosphider

Fosfider

Phosphinater

Fosfinater

Phosphonater

Fosfonater,

Phosphorholdige gødningsstoffer

Fosforgödselmedel

Phosphorsyre

Fosforsyra

Piezo-elektrisk kvarts

Piezoelektrisk kvarts

Plantevækstregulatorer

Auxinherbicider

Plast i primær form

Plaster i obearbetad form

Polyaluminiumchlorid

Polyaluminiumklorid

Polyamider i primær form

Polyamider i obearbetad form

Polyestere i primær form

Polyestrar i obearbetad form

Polymerer af acryl i primær form

Akrylpolymerer i obearbetad form

Polymerer af ethylen, i primær form

Polymerer av eten, i obearbetad form

Polymerer af propylen i primær form

Polymerer av propen, i obearbetad form

Polymerer af styren, i primær form

Polymerer av styren, i obearbetad form

Polymerer af vinylacetat i primær form

Polymerer av vinylacetat, i obearbetad form

Polyphosphater

Polyfosfater

Polyphosphorsyrer

Polyfosforiska syror

Polysulphider

Polysulfider

Polyvalente alkoholer

Polyalkoholer

Propen

Propen

Raffineret svovl

Raffinerat svavel

Rodenticider

Rodenticider

Salpetersyre

Salpetersyra

Salte af oxometalsyrer

Oxometalliska syror

Silicater

Silikater

Silicider

Silicider

Siliciumdioxid

Siliciumoxid

Siliciumdioxid

Kiseldioxid

Siliconer i primær form

Silikoner i primärform

Silikater

Silikat

Spredeklæbemiddel

Vätmedel

Stenkulstjære

Stenkolstjära

Styren

Styren

Sulphater

Sulfater

Sulphater

Sulfater

Sulphater af aluminium

Aluminiumsulfat

Sulphider

Sulfider

Sulphider

Sulfider

Sulphitter

Sulfiter

Sulphoderivat

Sulfonerade derivat

Sure olier fra raffinering

Sura oljor från raffinering

Svovl

Svavel

Svovldioxid

Svaveldioxid

Svovlforbindelser

Svavelföreningar

Svovlsyre

Svavelsyra

Syntetgummi

Syntetgummi

Syntetiske halvædelsten

Syntetiska halvädelstenar

Syntetiske sten

Syntetiska stenar

Syntetiske ædelsten

Syntetiska ädelstenar

Tetrachlorethylen

Tetrakloreten

Titaniumoxid

Titanoxid

Titanperoxid

Zinktitanoxid

Tjærebeg

Trätjärebeck

Toluen

Toluen

Trækul

Träkol

Tungt vand

Tungt vatten

Umættede acycliske carbonhydrider

Omättade acykliska kolväten

Umættede carbonhydrider

Omättade kolväten

Umættede cycliske carbonhydrider

Omättade cykliska kolväten

Umættede monocarboxylsyrer

Omättade monokarbonsyror

Uorganiske kemikalier

Oorganiska kemikalier

Uorganiske kemiske grundstoffer

Basiska oorganiska kemikalier

Uorganiske oxygenforbindelser

Oorganiska syreföreningar

Uorganiske syrer

Oorganiska syror

Ureaharpikser i primær form

Karbamidhartser i obearbetad form

Ureiner

Ureiner

Vegetabilske derivater til farvning

Vegetabiliska derivat för infärgning

Vinylpolymerer i primær form

Vinylpolymerer i obearbetad form

Zinkoxid

Zinkoxid

Zinkperoxid

Zinkperoxid

Ædelgasser

Ädelgaser

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen